Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Nemochovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Nemochovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s Ústavou a s § l a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm, c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7 odst. 2 a 61 a násl. zákona č.128/200 Sb., o obcích).

3. Organizační struktura

Lubomír Hofírek ml. (starosta) +420 606 951 463
Tomáš Říha (místostarosta) +420 724 849 089
Eva Machálková (účetní) +420 517 369 821
+420 731 447 111 (mobil obec)
ou.nemochovice@seznam.cz

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Nemochovice 132
683 33 Nesovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Nemochovice
Nemochovice 132
683 33 Nesovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Pátek 8.00 - 12.00

4.4 Telefonní čísla

Jsou uvedena v bodě 3.

4.5. Číslo faxu

+420 517 369 821

4.6 Adresa internetové stránky

www.nemochovice.eu

4.7 Adresa e-podatelny

ou.nemochovice@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení na vyžádání

6. IČ

00373508

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

-

8.2 Rozpočet

Rozpočet z aktuálního roku viz úřední deska

9. Žádosti o informace

1. Pro obec je podnětem pro poskytnutí informace ústní žádost, písemná žádost a žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

2. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují poskytovatelé.

3. Písemná žádost by měla být adresována Obecnímu úřadu Nemochovice.

4. V případě písemné žádosti je možno jiným způsobem odpovědět pouze se souhlasem žadatele.

5. Poskytovatel žádost posoudí a je-li nesrozumitelná, vyzve žadatele (na doručenku do vlastních rukou) do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30- ti dnů od doručení výzvy, vydá poskytovatel ve spolupráci s koordinátorem jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.

6. Koordinátor vydá jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v případech § 7 - § 11 zákona č.106/1999 Sb.

7. Jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti poskytovatele ani k působnosti OÚ, po dohodě s koordinátorem poskytovatel věc odloží a žadatele o této skutečnosti vyrozumí do tří dnů.

8. V kladném případě poskytne poskytovatel informaci nejpozději do 15-ti dnů od přijetí podání.

9. Písemné podání informace se provádí doporučenou zásilkou na dobírku.

10. Proti rozhodnutí úřadu obce o odmítnutí žádosti lze podat u obce Nemochovice odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno podat na obecním úřadě Nemochovice.

11. Opravné prostředky

-

12. Formuláře

viz formuláře ke stažení na www.mvcr.cz

13. Popisy postupů – návody pro řešení příslušných životních situací

viz položka krizové situace

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce. Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, patří tyto normy v platném znění:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 379/2005Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 101/2000Sb.,o ochraně osobních údajů v informačních systémech
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
nař. vlády ČR č.37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství

Evidence obyvatel
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Nemochovice vydává vydává v rámci své věcné působnosti obecně závazné vyhlášky: viz položka vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

-

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

-