MS Habřina

Počátky myslivosti v obci Nemochovice jsou spjaty s vlastnictvím půdy a pozemků. Dne 11. listopadu 1945 se v hostinci uskutečnila volba obecního honebního výboru.

Lidová lovecká společnost v Nemochovicích byla založena v roce 1946. Správa státních lesů v Račicích u Vyškova pronajala výboru této myslivecké společnosti právo honebního okrsku Nemochovice na výměru 307 ha a stanovila z daného honebního okrsku nájemné ve výši 10 Kčs za hektar ročně.

V roce 1948 má myslivecká společnost celkem 12 členů.

Od 1. ledna 1951 byla k dosavadní honitbě přičleněna část lesního katastru o výměře asi 78 ha, čímž vzrostl honební okrsek na 385 hektarů.

Myslivci obhospodařovali revír o rozloze asi 600 ha, tvořící polní honitbu se začleněnými lesíky Lísky, Kotáry, doplněnou o remízky Jezírka, Žleby, Syslůvky, Šépný, Háje, Habřinka a Habřina, Kouty atd. V revíru byl výskyt převážně drobné zvěře - zajíc, králík, bažant, koroptev polní, holub hřivnáč. Slabou zvěří byla srnčí, migrující zvěří s občasným výskytem byla zvěř jelení a černá. Úlovky zvěře byly nejvyšší v 60. a 70. letech.

V honitbě bylo stálé zastoupení drobných šelem - liška, jezevec, kuna lesní, kuna skalní, tchoř. Mezi významnou kožešinovou zvěř patřila ondatra, jejíž stavy ke konci 80. let neustále klesaly.

Rok 1973 byl velmi úspěšný. Bylo střeleno 13 ks srnčí zvěře, 150 ks zajíců, 690 ks bažantů, celková produkce zvěřiny činila 1509 kg. V tomto roce také myslivci zakoupili od MNV budovu č. p. 19 - bývalý obchod, kde byla zřízena klubovna.

V roce 1980 dochází ke sloučení tří mysliveckých sdružení - Nemochovice, Chvalkovice a Hvězdlice. Tato organizace končí činnost k 1. dubnu 1991 rozdělením na původní myslivecká sdružení.

Od roku 1998 začíná MS Habřina s odchovem bažantů. Bylo konstatováno, že pro chov bažantů jsou v Nemochovicích ideální podmínky - dostatek travnaté plochy, remízky, jižní svahy. Voliéra s líhní kuřat byla zřízena v areálu opuštěných budov bývalého JZD, výběh v prostoru salaše. V tomto roce bylo odchováno celkem 621 ks bažantů, prodáno 433 ks. V roce 1999 bylo odchováno 1651 ks bažantů, prodáno 1068 ks.

V roce 2000 během léta a zimní lovecké sezóny bylo vypuštěno celkem 2185 bažantů a 28 perliček. Z celkem sedmi společných honů na bažanty se dvou honů (4. 11. a 9. 12.) zúčastnili i zahraniční lovci.

V tomto roce pokračovalo Myslivecké sdružení Habřina i v chovu divokých králíků. V průběhu roku bylo do honitby vypuštěno celkem 198 králíků jak z vlastního odchovu, tak i králíky dodané.

Na počátku roku 2000 bylo v MS Habřina v Nemochovicích organizováno 15 členů, od roku 2013 tvoří členskou základnu 12 členů. MS se podílí na organizaci kulturních akcí v obci.