Historie a současnost

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy jistý Vít z Vítovic prodal dvůr ve vsi s mlýnem Vilémovi z Herštejna. Dalšími majiteli byli Zástřizlové. Od poloviny 16. století náležela ves k mořickému panství. Jako zvláštní statek byly spojeny s knížecím panstvím bučovským, u něhož již trvale zůstaly, v roce 1633. K tamním knížatům z Lichtenštejna náležely Nemochovice až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Uprostřed obce stojí kostelík sv. Floriána. Nemochovice jsou obcí zemědělskou. Byly tu také továrny - tkalcovská a na výrobu perleťových knoflíků. Roku 1885 zde byla postavena nová škola, která sloužila k výuce až do roku 1977, kdy byla pro malý počet žáků zrušena.

Dne 1. 10. 1897 byl založen čtenářský spolek Svornost. Zapsáno bylo tenkrát 10 členů. Byl odebírán první deník v obci - Moravská orlice. Jednalo se o první kulturní a vzdělávací krok v obci. Knihovna se postupně rozšiřovala.

Vývoj obce v období první světové války

Vyhlášením všeobecné mobilizace nastala i v obci Nemochovice povinnost všem záložníkům a domobrancům 38letým a mladším dostavit se do 24 hodin k svému okresnímu vojenskému velitelství. V měsíci srpnu roku 1914 přišlo nařízení: obecní úřad má zajistit a dodat z obce 19 párů koňských potahů pro válečné účely. První válečný měsíc zasáhl tehdy do života obce velmi výrazně.

Stále častěji, nečekaněji a přísněji byly prováděny rekvizice (zabrání nebo vymáhání něčeho z moci úřední). Rekvírováno bylo obilí, seno, sláma, dobytek všeho druhu, kuřata, vejce, sádlo. Jak uvádí kronikář obce, "za kus chleba nebo trochu mouky mnohá panička odnesla na venkov zlaté prsteny, náušnice, náramky apod.".

Na výrobu zbraní byly používány i zvony. Dne 20. května 1917 byl z nemochovské kaple odebrán zvon, který vážil 121 kg.

Vývoj obce v letech 1918 - 1938

Lichtenštejnský dvůr

Ve dnech 15. - 16. června 1919 se v českých zemích uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. První volby v obci Nemochovice proběhly dne 15. června 1919.

Dne 15. února 1921 se v celé republice konalo sčítání obyvatelstva. V obci žilo 767 obyvatel, z toho 763 české národnosti a 4 národnosti jiné.

Dne 1. května 1921 se v obci konala významná událost. Byl odhalen pomník místním padlým občanům v době první světové války.

Sněhové závěje

Pozemková reforma byla v obci Nemochovice provedena v roce 1922. Do parcelace byl zahrnut dvůr, který patřil knížeti Janu z Lichtenštejna.

Na jednání dne 12. listopadu a dne 20. listopadu 1927 se obecní zastupitelstvo usneslo, že do obce bude zaveden elektrický proud.

V roce 1929 byla velmi krutá zima. V Nemochovicích mráz trval od Vánoc 1928 až do 7. března 1929 a bylo naměřeno -38°C. Napadlo mnoho sněhu, na polích bylo přes 1 m a na některých místech byly až 7 metrů vysoké sněhové závěje. Dne 20. července začaly v obci žně. První žňový týden byla veliká vedra, na slunci až 57°C.

Vývoj obce v letech 1938 - 1945

Základna partyzánského oddílu Olga - domek Pospíšilových

Dne 22. září 1938 nastoupilo 54 záložníků vojenskou službu, pro vojsko bylo odevzdáno 28 koní a 2 povozy. Do Nemochovic se přistěhovaly tři rodiny z pohraničního území, dvě ze Slovenska a jedna z Těšínska. Bylo provedeno přejmenování obcí a měst a byly zavedeny dvojjazyčné tabule. Obec Nemochovice se psala Nemochowitz.

Když se k partyzánům hlásili další zájemci, bylo rozhodnuto, že bude založen partyzánský oddíl. Dostal jméno "Olga" po své zakladatelce Olze Františákové. základnou se stal domek Pospíšilových na "Špitálkách".

Dne 1. května 1945, za svítání před pátou hodinou ranní, přišli od Dobročkovic a z Jezírek osvoboditelé. Obyvatelé očekávali ruské vojáky, ale zatím byla obec osvobozena vojáky rumunskými. Obec byla osvobozena téměř bez boje,na celém jejím katastru při přechodu fronty nepadl ani jediný voják, nebyl zabit jediný občan. Nebyly způsobeny ani větší škody na majetku.

Vývoj obce v letech 1945 - 1948

Pamětní deska obětem nacismu a druhé světové války

Dne 15. května byla v obci založena Komunistická strana Československa (KSČ). Dne 26. května 1946 proběhly všeobecné volby do Národního shromáždění.

Dva roky po osvobození obce od německých fašistů, ve čtvrtek 1. května 1947, byla odhalena pamětní deska obětem nacismu a druhé světové války.

Vývoj obce v letech 1948 - 1956

Důležitou událostí v životě obce bylo zavedení autobusové linky do Brankovic a do Bučovic. Od června 1952 zajíždí autobus čtyřikrát denně do okresního města Bučovice, kromě toho jezdí i k vlaku a pro školní mládež do Brankovic.

Dne 16. února 1956 se v místnosti pohostinství Jednoty konala schůze s občany. Měla jediný bod programu a to zajistit podmínky k založení JZD v obci. Na konci roku mělo JZD celkem 53 členů.

Vývoj obce v letech 1957 - 1969

Dne 9. dubna 1960 schválilo Národní shromáždění novou územní organizaci státu a nové volební zákony. Obec byla přičleněna k okresu Vyškov a do Jihomoravského kraje. Dne 30. dubna 1965 předseda MNV v Nemochovicích Josef Tichý převzal od předsedy ONV ve Vyškově Aloise Sedláčka diplom, kterým byly Nemochovice vyznamenány jako partyzánská obec, jedna z mála obcí v ČSSR.

Velkou událostí v roce 1967 bylo otevření kulturního domu v obci. V tomto roce bylo otevřeno i koupaliště 25 m dlouhé, které se také stalo rezervoárem vody pro JZD.

Vývoj obce v letech 1970 - 1988

Památník Osvobození vlasti Sovětskou armádou

V listopadu 1970 byla otevřena nová samoobsluha. Dne 13. září 1970 se v obci poprvé uskutečnilo vítání občánků do života.

Dne 25. února 1972 v rámci soutěže "Za obec krásnější" se Nemochovice umístily mezi obcemi v kategorii menších obcí na okrese Vyškov na 1. místě. V roce 1973 byla dokončena kanalizace. Dne 18. prosince se  rozhodlo, že s platností od 1. ledna 1974 bude sloučeno družstvo Nemochovice, Chvalkovice, Hvězdlice a státní statek Komorov ve větší celek.

V roce 1975 se začaly práce na přípravě stavby nové mateřské školy.

Povodeň

Dne 25. června 1976 se za účasti téměř sta občanů konala v obci veřejná schůze, na které předal zástupce ONV a OV ČSPB pplk. Klatečka předsedovi MNV Josefu Šebelovi název obce "Partyzánská obec". V roce 1978 byly také postaveny u obce orientační tabule s nápisem "Partyzánská obec".

Dne 8. listopadu 1980 byl slavnostně odhalen památník Osvobození k 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

V úterý dne 19. května 1987 postihla obec přírodní pohroma.

Vývoj obce v letech 1989 - 2000

V roce 1991 se v obci začíná projevovat zájem o soukromé podnikání.

V květnu 1995 bylo vydáno stavební povolení k plynofikaci obce. Kolaudace se uskutečnila 15. září 1995 a hned nato byl spuštěn plyn a zaváděn do jednotlivých domácností. V březnu 1995 dochází ke změně sídla obecního úřadu z kulturního domu, který byl vrácen v restituci, do budovy obecné školy.

V březnu 1997 je započato s rekonstrukcí bývalé obecné školy a restaurace v budově je nabídnuta do pronájmu.

Budova obecního úřadu

Rok 1998 byl pro rozvoj obce příznivý. Byla dokončena rekonstrukce obecního úřadu, započalo se s opravami obecních silnic, a to na dolním konci obce a ke hřbitovu. Ke změnám dochází v oblasti zemědělské výroby - zrušení živočišné výroby na farmě v Nemochovicích. V obci zůstaly pouze stáje s koňmi.

V roce 1999 se začalo s úpravami "Raiffeisenky", kde se nyní nachází obecní úřad, Fitness a knihovna.

Vývoj obce v letech 2001 - 2013

V roce 2003 proběhly oslavy výročí 650. let od první zmínky o obci. V tomto roce byla také vydána kniha o historii Nemochovic s názvem „Nemochovice v proměnách času“, která zachycuje historii obce od první zmínky o obci v roce 1353 až do roku 2000. Také je zde popsána celá historie základní školy v Nemochovicích, která byla v roce 1977 uzavřena pro nízký počet žáků. V roce 2004 byl v obci vybudován vodovod, který je napojen z vodojemu mezi Nemochovicemi a Dobročkovicemi v rámci Nesovické větve Vaku Vyškov z vodojemu u Manerova. SDH Nemochovice oslavil v roce 2004 100. výročí vzniku organizace. Od roku 1998 do 2005 byly postupně rekonstruovány jednotlivé úseky místních komunikací. V roce 2007 – byla po uzavření místního obchodu (bývalá Jednota) vybudována prodejna smíšeného zboží, jako přístavba budovy obecního úřadu. Z dotace z ministerstva financí byla v roce 2008 provedena rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy výměna oken a dveří, elektroinstalace, obkladů, dlažeb, opravy omítek atd. V tomto roce byl do obce zaveden integrovaný dopravní systém – výhodnější autobusové spojení navazující na vlaková spojení v Brankovicích nebo v Nesovicích. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna svítidel. V roce 2010 byla z dotace ze SZIFu (Státní zemědělský intervenční fond ministerstva zemědělství) provedena akce „Bezpečné komunikace každému – obnova místní komunikace a veřejného prostranství v obci Nemochovice“. Z této akce byl vybudován bezdrátový veřejný rozhlas, komunikace od společenského domu po čp. 122 – směr ke hřbitovu, úprava parku u kostela s chodníky a lavičkami, zahradní technika pro úpravy veřejné zeleně. V roce 2011 byla budována akce „Multifunkční dům a hřiště v obci Nemochovice“, která byla také dotována ze SZIFu. Bylo vybudováno kulturní centrum jako nadstavba mateřské školy s vlastním vchodem – schodištěm (výstavba nadstavby, fasáda se zateplením, parkoviště, chodníky) kde se nyní nachází knihovna s počítačovou místností, klubovna s tenisovými stoly a kuchyňka se sociálním zařízením, dětské hřiště u MŠ s umělým povrchem a novými prvky, víceúčelové hřiště s umělým povrchem – kurt u obecního úřadu, dětský koutek s umělým povrchem a novými prvky a travnaté hřiště na malou kopanou u Společenského domu. V tomto roce byl vybudován také rybník se 3 tůněmi (z evropské dotace a dotace ze SFŽP) na zamokřených obecních pozemcích u silnice ke Kunkovicím (plocha vodní hladiny 1,62 ha). Byla provedena oprava budovy obecního úřadu – výměna oken, podřezání zdiva, opravy omítek z dotace Programu rozvoje venkova JMK. V tomto roce byla započata příprava budování infrastruktury v části obce Špitálky (lokalita určená územním plánem pro novou výstavbu rodinných domků) – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, komunikace ke stavebním parcelám. V roce 2012 byly zrekonstruovány tři kříže (kříž na okraji obce od Brankovic mezi dvěma lipami, zelený kříž v katastru obce u silnice k Nítkovicím a kříž u hřbitova) a pomník u budovy OÚ s obnovou okolní výsadby. V roce 2013 byl zrestaurován na základě dotace z ministerstva kultury mramorový kříž u kostela. Dále byl přistaven altán pro nářadí víceúčelového hřiště u budovy obecního úřadu. Obnova střechy budovy obecního úřadu se zateplením stropů - tato akce byla provedena za přispění dotace z JMK. Dále byl zbudován nový chodník k pomníku I. Sv. války a obnovený chodník v uličce Poustky.